STANOVY Střeleckého klubu Lysá nad Labem, z. s.

Úvodní ustanovení
1. Střelecký klub Lysá nad Labem, z. s. (dále jen „SK Lysá nad Labem“) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
2. Střelecký klub Lysá nad Labem se jako občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, považuje za hlavní spolek (dále jen „spolek“) podle ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Sídlem SK Lysá nad Labem je Lysá nad Labem (ČSA 1302, Lysá nad Labem, PSČ 289 22).
4. SK Lysá nad Labem je střeleckým klubem, který sdružuje sportovní a rekreační střelce a který hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu s právními předpisy.
 
Činnost spolku
Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů členů spolku, za tím účelem spolek zejména:
          a) provozuje, podporuje, organizuje a řídí sportovní střeleckou činnost členů spolku;
          b) organizuje a řídí střelecké soutěže o věcné ceny;
          c) podporuje reprezentaci spolku ve sportovní střelbě;
          d) umožňuje všem svým členům bez rozdílu věku využívat volný čas v rekreační, soutěžní a sportovní střelbě.    
 
Členství
1. Členství je dobrovolné. Členem spolku se může stát každý občan České republiky, který byl doporučen nejméně dvěma členy SK Lysá nad Labem a který je ochoten dodržovat všechna ustanovení spolku. Osoby mladší 18 let se mohou stát členy SK Lysá nad Labem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
2. Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí členské schůze o přijetí její žádosti o členství (přihlášky) a současným zaplacením členských příspěvků.
3. Člen SK Lysá nad Labem mladší 18 let nemůže být volen do výkonného výboru a platí nižší členské příspěvky, jejichž výši určí členská schůze.
4. Členství v SK Lysá nad Labem zaniká:
          a) dobrovolným vystoupením člena,
          b) úmrtím člena spolku,
          c) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze,
          d) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně.
 
Práva a povinnosti členů spolku
1. Každý člen SK Lysá nad Labem má právo účastnit se střelecké činnosti při SK Lysá nad Labem a podílet se na činnosti spolku. Má právo být, prostřednictvím výkonného výboru spolku, informován o dění ve spolku a může podávat návrhy a připomínky.
2. Člen SK Lysá nad Labem starší 15 let má právo volit do výkonného výboru z řad členské základny (starších 18 let) SK Lysá nad Labem.
3. Všichni členové SK Lysá nad Labem jsou povinni řídit se těmito stanovami a jsou povinni platit členské příspěvky ve výši, kterou určí členská schůze.
4. Všichni členové SK Lysá nad Labem jsou povinni propagovat základní zásady sportovního chování, sportovního střelectví a řádně tak propagovat a reprezentovat spolek.
5. Všichni členové SK Lysá nad Labem jsou povinni dodržovat zásady bezpečného chování na střelnici a zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraní a při střelbě.
 
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti SK Lysá nad Labem jsou zřízeny následující orgány:
          a) Členská schůze jako nejvyšší orgán spolku;
          b) Výkonný výbor jako statutární orgán spolku.
2. Funkční období volených orgánů jsou tři roky.
 
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem SK Lysá nad Labem. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. 
Do její působnosti tak náleží:
          a) určit hlavní zaměření činnosti spolku;
          b) rozhodovat o změně stanov;
          c) stanovit výši a splatnost členských příspěvků;
          d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem;
          e) schvalovat výsledek hospodaření spolku;
          f) volit předsedu a členy výkonného výboru;
          g) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
2. Řádná členská schůze SK Lysá nad Labem je svolávána výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, obvykle po vyhotovení účetní závěrky předchozího kalendářního roku.
3. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána výkonným výborem mimořádná členská schůze nejpozději do osmi dnů od doručení žádosti.
4. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové spolku, právo hlasovat a volit mají členové spolku starší 15 let a právo být volen mají všichni členové spolku starší 18 let. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
5. Na členskou schůzi musí předseda nebo člen výkonného výboru svolat všechny členy SK Lysá nad Labem takovým způsobem, aby nevznikly žádné pochybnosti o době a místu konání členské schůze. Již svolané členské schůze lze odložit nebo odvolat.
6. Jednání valné schůze řídí předseda výkonného výboru, nebo jím pověřená osoba dle připraveného programu. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu z jednání schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.
 
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem SK Lysá nad Labem a sestává z předsedy a dvou členů. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem výkonného výboru.
2. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výkonný výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výkonný výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
3. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
4. Do výlučné kompetence výkonného výboru patří:
          a) svolávat členskou schůzi,
          b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku
          c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
          d) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
          e) schvalovat interní organizační normy spolku
 
Předseda výkonného výboru
1. Předseda výkonného výboru SK Lysá nad Labem je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výkonného výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
          a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání;
          b) svolání a vedení schůzí výboru.
4. V nepřítomnosti předsedy jej zastupují další členové výkonného výboru SK Lysá nad Labem v pořadí místopředseda výkonného výboru a hospodář spolku.
 
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výkonným výborem.
Závěrečná ustanovení
1. Podrobnosti jednotlivých ustanovení těchto stanov mohou být upřesněny dalšími dokumenty např. provozním řádem střelnice.
2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 23. března 2014 a jsou závazné pro všechny členy SK Lysá nad Labem. Každý člen SK Lysá nad Labem má bezplatný přístup ke stanovám spolku.